سخنوران

نحوه صحیح تنفس عمیق: سه مرحله

تنفس عمیق در سه مرحله به شرح زیر صورت می پذیرد

1- پر کردن ریه (در7 ثانیه)

2- نگهداشتن نفس (در7 ثانیه)

3- تخلیه هوا از ریه (در7 ثانیه)