سخنوران

منتظر نگه داشتن مخاطب برای پیدا کردن ذهنیات ناشناخته (مثلا وحشت قبر که از ظلمت و تنهائی می ترسیم)