سخنوران

تمرین حس غم

  • یان یک داستان غم انگیز و ابراز حس غم
  • عدم استفاده از مقتل خوانی (بلکه طوری سخن گفته شود که حزن را به وجود آورد) مثلا فیلمهای هندی که قلب آدم می شکند یا از شدت ابتهاج اشک ببیندگان را در می آورند.
  • روش انجام کار: شخصییت پردازی در داستان گوئی