سخنوران

تمرین حس ترس

بازگو کردن برخی ناشناخته ها (چون مردم نسبت به ناشناخته ها هیجان دارند
منتظر نگه داشتن مخاطب برای پیدا کردن ذهنیات ناشناخته (مثلا وحشت قبر که از ظلمت و تنهائی می ترسیم)