سخنوران

تلفظ صحیح حروف الفبای فارسی (حذف 9 حرف مشابه در تلفظ از الفبای فارسی که عبارتند از: ث – ح – ذ – ص – ض – ط – ظ – ع – غ )