سخنوران

روش دستیابی: طرح یک موضوع، 3 دقیقه فکر کردن و بعد 3 دقیقه بیان کردن (مثلا خانه، آب، آتش، خورشید، خاک