سخنوران

ربط دادن مفاهیم و موضوعات

مثال مفاهیم: مهربانی و سنگ، دود و درخت، امید و لوله دودکش،