سامانه مدیریت یادگیری

یادگیری الکترونیکی

استفاده از اینترنت برای دسترسی به مطالب آموزشی؛ تعامل با محتوا، مدرس و دیگر یادگیرندگان؛ گرفتن کمک در حین فرآیند یادگیری، برای به دست آوردن دانش، ساخت معنا و پیشرفت

دانشجو محور

در یادگیری الکترونیکی دانشجو با استفاده از محتوای استاندارد و فعالیت های مرتبط فعالانه یادمی گیرد.

فعالیت محور

در یادگیری الکترونیکی با استفاده از فعالیت های متنوع و مفید انتقال مطالب به حافظه بلندمدت صورت می گیرد.

محتوا محور

در یادگیری الکترونیکی محتوای موثر و استاندارد شامل چندرسانه ای و فیلم مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا یادگیری الکترونیکی؟

مزایای یادگیری الکترونیکی چیست؟

آینده یادگیری

روش کار – سامانه مدیریت یادگیری (LMS)

تدوین محتوای با کیفیت (چند رسانه ای – ویدیویی) توسط استاد و قراردادن در سامانه
توانمند سازی استاد در اجرای دوره و استفاده از سامانه
انتخاب و آموزش دستیاران برای فرآیندهای اجرایی سامانه
ارایه سیلابس (بخش بندی) و دستاوردها و اهداف در ابتدای دوره
طراحی فعالیت های دانشجویان در سامانه بعد از واحدهای درسی
طراحی ارزیابی و آزمون بعد از هر بخش دوره
توسعه فعالیت های متنوع و اجتماعی در سامانه
برگزاری کلاس های حضوری/الکترونیکی برای رفع اشکال
ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی و یادگیری
گزارش های تفصیلی و مدیریتی از وضعیت اساتید / پیشرفت تحصیلی دانشجویان

استفاده از اینترنت برای دسترسی به مطالب آموزشی؛ تعامل با محتوا، مدرس و دیگر یادگیرندگان؛ گرفتن کمک در حین فرآیند یادگیری، برای به دست آوردن دانش، ساخت معنا و پیشرفت

تماس با ما